Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Espoon väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja iän mukaan 31.12.

Välj variabler

2024-02-12
henkilö
2025-02-24
2018-06-20
Tilastokeskus
Detaljerad information
aluemuutokset_esp
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan049 Espoo , 0491 1 Suur-Leppävaara , 049101 11 Kanta-Leppävaara ,

Valda 0 Totalt 127

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanTotalt , Arbetskraften , Sysselsatta ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanTotalt , 15-64 , 0-14-vuotiaat ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 0 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
PÄÄASIALLINEN TOIMINTA Tietosisältö
Sisältää tietoja kunnassa asuvan väestön pääasiallisesta toiminnasta sukupuolen ja iän mukaan.
Aluerajat
Espoon tilastoaluejaon mukaiset aluerajat. Ks. Kuvaus.
Lisätietoja aluejakomuutoksista
Tietolähde
Tilastokeskus työssäkäyntitilasto. Tiedot on päätelty hallinnollisista ja
tilastollisista rekistereistä ja muista aineistoista.
Kohdejoukko ja rajaus
Pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön taloudellisen toiminnan laatua. Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan perusteella työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Nämä ryhmät voidaan edelleen jakaa alaryhmiin. Luokitus perustuu tietoihin henkilön toiminnasta vuoden viimeisellä viikolla. Tiedot pääasiallisesta toiminnasta perustuvat eri rekistereistä saatuihin tietoihin. Työvoimaan kuuluvuus on pääasiallisen toiminnan päättelyssä asetettu ensisijalle. Työvoiman sisällä taas on työttömien päättely tehty ennen työllisten päättelyä.
Tieto työllisyydestä perustuu eri rekistereistä saatuihin eläkevakuutustietoihin. Työttömät määritellään työministeriön työnhakijarekisterin perusteella. Ryhmä Muut muodostuu henkilöistä, jotka ovat työvoiman ulkopuolella eivätkä myöskään kuulu seuraaviin ryhmiin: 0-14-vuotiaat, opiskelijat tai koululaiset, varusmiehet tai siviilipalvelusmiehet, eläkeläiset.
Ammattiasema kuvaa työllisten asemaa työelämässä. Työlliset voidaan jakaa palkansaajiin ja yrittäjiin. Yrittäjiä ei voida jakaa työnantaja- ja yksinäisyrittäjiin. Ryhmä Yrittäjät sisältää myös ne perheenjäsenet, jotka muina kuin palkansaajina työskentelevät yrityksessä. Tieto ammattiasemasta perustuu henkilön eläkevakuutustietoihin sekä palkka- ja yrittäjätulon määrään.
Viiteajankohta
Tiedot ovat vuodesta 2000.
Päivitystiheys
Vuosittain