To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variable

Espoon väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja iän mukaan 31.12.

Choose variables

2/12/2024
henkilö
2/24/2025
6/20/2018
Tilastokeskus
Detailed information
aluemuutokset_esp
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.049 Espoo , 0491 1 Suur-Leppävaara , 049101 11 Kanta-Leppävaara ,

Selected 0 of total 127

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Arbetskraften , Sysselsatta ,

Selected 0 of total 8

Mandatory

Selected 0 of total 3

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 15-64 , 0-14-vuotiaat ,

Selected 0 of total 7

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2001 , 2002 ,

Selected 0 of total 23

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300,000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
PÄÄASIALLINEN TOIMINTA Tietosisältö
Sisältää tietoja kunnassa asuvan väestön pääasiallisesta toiminnasta sukupuolen ja iän mukaan.
Aluerajat
Espoon tilastoaluejaon mukaiset aluerajat. Ks. Kuvaus.
Lisätietoja aluejakomuutoksista
Tietolähde
Tilastokeskus työssäkäyntitilasto. Tiedot on päätelty hallinnollisista ja
tilastollisista rekistereistä ja muista aineistoista.
Kohdejoukko ja rajaus
Pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön taloudellisen toiminnan laatua. Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan perusteella työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Nämä ryhmät voidaan edelleen jakaa alaryhmiin. Luokitus perustuu tietoihin henkilön toiminnasta vuoden viimeisellä viikolla. Tiedot pääasiallisesta toiminnasta perustuvat eri rekistereistä saatuihin tietoihin. Työvoimaan kuuluvuus on pääasiallisen toiminnan päättelyssä asetettu ensisijalle. Työvoiman sisällä taas on työttömien päättely tehty ennen työllisten päättelyä.
Tieto työllisyydestä perustuu eri rekistereistä saatuihin eläkevakuutustietoihin. Työttömät määritellään työministeriön työnhakijarekisterin perusteella. Ryhmä Muut muodostuu henkilöistä, jotka ovat työvoiman ulkopuolella eivätkä myöskään kuulu seuraaviin ryhmiin: 0-14-vuotiaat, opiskelijat tai koululaiset, varusmiehet tai siviilipalvelusmiehet, eläkeläiset.
Ammattiasema kuvaa työllisten asemaa työelämässä. Työlliset voidaan jakaa palkansaajiin ja yrittäjiin. Yrittäjiä ei voida jakaa työnantaja- ja yksinäisyrittäjiin. Ryhmä Yrittäjät sisältää myös ne perheenjäsenet, jotka muina kuin palkansaajina työskentelevät yrityksessä. Tieto ammattiasemasta perustuu henkilön eläkevakuutustietoihin sekä palkka- ja yrittäjätulon määrään.
Viiteajankohta
Tiedot ovat vuodesta 2000.
Päivitystiheys
Vuosittain