Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Områdesserierna

Välj variabler

2022-01-10
Useita
2022-11-15
2015-08-26
Tilastokeskus
H1937_2e
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanKoko maa , Uudenmaan maakunnan kunnat yhteensä , Helsingin seutu yhteensä ,

Valda 0 Totalt 37

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanDesiililuokat yhteensä , I (pienituloisin 10%) , II ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanDesiilirajat , Asuntokuntien lkm , Asuntokuntien %-osuus ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1995 , 2000 , 2005 ,

Valda 1 Totalt 17

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
TIETOSUOJA-ohje
Taulukko-tietoja ei saa julkistaa niiltä alueilta, joilla on vähemmän kuin 100 tulonsaaja-asuntokuntaa.
Perusjoukko
Asuntokunta-aineiston tulonsaajatieto on maassa vakituisesti asuvien tilastovuoden lopun tieto. Tulonsaajilla ei ole ikärajoja. Kaikki tulonsaajat otetaan mukaan perusjoukkoon (ei jätetä pois esim. poikkeuksellisen suurituloisia).
Asuntokunta-aineistossa ei ole laitoshoidossa, asunnottomina tai tietymättömissä olevia henkilöitä. Asuntokunta-aineistossa ei ole niitä, joiden kotikuntakoodi on pysyvästi 200, eli ulkomaat. Muita ulkomailla asuvia ei pystytä luotettavasti erittelemään.
Tilastovuoden aikana kuolleiden henkilöiden tiedot eivät ole mukana. Tästä seuraa, että kuolleiden henkilöiden (mm. valtionveronalaisten) tulojen tilastovuoden kertymä ei näy ko. asuntokunnan tiedoissa.
Osa-aluetiedoissa ei ole koordinaatittomia asuntokuntia. Ne ovat mukana kaupunkitason tiedoissa.
Euromääräiset tiedot ovat tilastovuoden rahassa.
Nollatuloiset asuntokunnat
Lähtöaineisto sisältää myös sellaisia asuntokuntia joiden valtionveronalaisten tulojen määrä on 0 euroa. Korjataan lähtöaineiston eri tilastojen muunnoksessa syntyneet tyhjät kohdat valtionveronalaisiin tuloi-hin nolliksi (eli palautetaan aineisto alkuperäiseen muotoon).
Joidenkin asuntokuntien tulot voivat olla pelkästään sellaisia käyttörahatuloja, joista ei makseta veroja.
Aineiston yhtenäisyyden ja verrattavuuden kannalta asuntokuntien kokonaismäärät jätetään muodostet-tuun aineistoon ennalleen. Eli asuntokuntien lukumäärätiedoissa on edelleen mukana myös nollatuloiset valtionveronalaiset asuntokunnat.
Valtionvaraiset tulot yhteensä asuntokunnalla: Euromääräiset valtionveronalaiset tulot yhteensä asuntokunnalla.
Käytettävissä olevat rahatulot saadaan, kun bruttotuloista vähennetään maksetut tulonsiirrot (välittömät verot, sosiaaliturvamaksut ja pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut). Tulot ovat kyseisen vuoden aikana kertyneet käytettävissä olevat tulot yhteensä.
Asuntokunnan kulutusyksiköt
Eurostatin suosittama OECD:n ns. muunnettua kulutusyksikköasteikko, jossa asuntokunnan ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut 14-vuotta täyttäneet saavat painon 0,5 ja 0-13-vuotiaat lapset saavat painon 0,3
Asuntokunnan käyttötulo = Käytettävissä oleva rahatulo
Tiedot euroa, viety vuosille 1995, 2000, 2005- . Vuosi 1990 ei saatavilla.
Desiililuokista
Taulukossa on asuntokuntien valtionveronalaisten tulojen desiililuokat 1-10, jotka muodostuvat asuntokuntien määristä, kun asuntokunnat on ensin järjestetty tulojensa mukaan nousevaan järjestykseen ja jaettu kymmeneen yhtä suureen osaan. Henkilölaskelmat perustuvat asuntokuntiin luettaviin henkilömääriin.
Taulukossa asuntokunnat on jaettu määrittelyperusteen mukaan (Koko maa, Helsingin seutu) kymmeneen luokkaan. Asuntokuntafrekvenssit vaihtuvat eri desiililuokissa aluekokonaisuuden sisällä, kun desiilien määrittelyperuste muuttuu. Määrittelyperusteen muuttuessa alueisiin liittyvät summaluvut eivät muutu. Lukujen vertaaminen StatFin -taulukoihin
Ohjelmateknisistä syistä saadut euromääräiset luvut voivat erota Tilastokeskuksen StatFin -taulukoiden vastaavista luvuista vähäisessä määrin. Kuntakoodeja lukuunottamatta, taulukoissa käytettyjä muita alue-koodeja käytetään vain tämän toimituksen taulukoissa.
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Aluejako
Tiedot ovat vuoden 2015 aluejaolla
Tietolähde
Tilastokeskus
Aikasarja
Taulukossa ovat vuodet vuodesta 2005 alkaen vuosittain.
Päivitystiheys
Vuosittain