Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Valitse muuttujat

Asuntokuntien kulutusyksikkökohtaiset käytettävissä olevat rahatulot desiililuokkien ja alueen mukaan 1995-

Valitse muuttujat

10.1.2022
Useita
15.11.2022
26.8.2015
Tilastokeskus
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje
Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.Koko maa , Uudenmaan maakunnan kunnat yhteensä , Helsingin seutu yhteensä ,

Valittu 0 Yhteensä 37

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.Desiililuokat yhteensä , I (pienituloisin 10%) , II ,

Valittu 0 Yhteensä 11

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.Desiilirajat , Asuntokuntien lkm , Asuntokuntien %-osuus ,

Valittu 0 Yhteensä 10

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.1995 , 2000 , 2005 ,

Valittu 1 Yhteensä 17

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
TIETOSUOJA-ohje
Taulukko-tietoja ei saa julkistaa niiltä alueilta, joilla on vähemmän kuin 100 tulonsaaja-asuntokuntaa.
Perusjoukko
Asuntokunta-aineiston tulonsaajatieto on maassa vakituisesti asuvien tilastovuoden lopun tieto. Tulonsaajilla ei ole ikärajoja. Kaikki tulonsaajat otetaan mukaan perusjoukkoon (ei jätetä pois esim. poikkeuksellisen suurituloisia).
Asuntokunta-aineistossa ei ole laitoshoidossa, asunnottomina tai tietymättömissä olevia henkilöitä. Asuntokunta-aineistossa ei ole niitä, joiden kotikuntakoodi on pysyvästi 200, eli ulkomaat. Muita ulkomailla asuvia ei pystytä luotettavasti erittelemään.
Tilastovuoden aikana kuolleiden henkilöiden tiedot eivät ole mukana. Tästä seuraa, että kuolleiden henkilöiden (mm. valtionveronalaisten) tulojen tilastovuoden kertymä ei näy ko. asuntokunnan tiedoissa.
Osa-aluetiedoissa ei ole koordinaatittomia asuntokuntia. Ne ovat mukana kaupunkitason tiedoissa.
Euromääräiset tiedot ovat tilastovuoden rahassa.
Nollatuloiset asuntokunnat
Lähtöaineisto sisältää myös sellaisia asuntokuntia joiden valtionveronalaisten tulojen määrä on 0 euroa. Korjataan lähtöaineiston eri tilastojen muunnoksessa syntyneet tyhjät kohdat valtionveronalaisiin tuloi-hin nolliksi (eli palautetaan aineisto alkuperäiseen muotoon).
Joidenkin asuntokuntien tulot voivat olla pelkästään sellaisia käyttörahatuloja, joista ei makseta veroja.
Aineiston yhtenäisyyden ja verrattavuuden kannalta asuntokuntien kokonaismäärät jätetään muodostet-tuun aineistoon ennalleen. Eli asuntokuntien lukumäärätiedoissa on edelleen mukana myös nollatuloiset valtionveronalaiset asuntokunnat.
Valtionvaraiset tulot yhteensä asuntokunnalla: Euromääräiset valtionveronalaiset tulot yhteensä asuntokunnalla.
Käytettävissä olevat rahatulot saadaan, kun bruttotuloista vähennetään maksetut tulonsiirrot (välittömät verot, sosiaaliturvamaksut ja pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut). Tulot ovat kyseisen vuoden aikana kertyneet käytettävissä olevat tulot yhteensä.
Asuntokunnan kulutusyksiköt
Eurostatin suosittama OECD:n ns. muunnettua kulutusyksikköasteikko, jossa asuntokunnan ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut 14-vuotta täyttäneet saavat painon 0,5 ja 0-13-vuotiaat lapset saavat painon 0,3
Asuntokunnan käyttötulo = Käytettävissä oleva rahatulo
Tiedot euroa, viety vuosille 1995, 2000, 2005- . Vuosi 1990 ei saatavilla.
Desiililuokista
Taulukossa on asuntokuntien valtionveronalaisten tulojen desiililuokat 1-10, jotka muodostuvat asuntokuntien määristä, kun asuntokunnat on ensin järjestetty tulojensa mukaan nousevaan järjestykseen ja jaettu kymmeneen yhtä suureen osaan. Henkilölaskelmat perustuvat asuntokuntiin luettaviin henkilömääriin.
Taulukossa asuntokunnat on jaettu määrittelyperusteen mukaan (Koko maa, Helsingin seutu) kymmeneen luokkaan. Asuntokuntafrekvenssit vaihtuvat eri desiililuokissa aluekokonaisuuden sisällä, kun desiilien määrittelyperuste muuttuu. Määrittelyperusteen muuttuessa alueisiin liittyvät summaluvut eivät muutu. Lukujen vertaaminen StatFin -taulukoihin
Ohjelmateknisistä syistä saadut euromääräiset luvut voivat erota Tilastokeskuksen StatFin -taulukoiden vastaavista luvuista vähäisessä määrin. Kuntakoodeja lukuunottamatta, taulukoissa käytettyjä muita alue-koodeja käytetään vain tämän toimituksen taulukoissa.
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Aluejako
Tiedot ovat vuoden 2015 aluejaolla
Tietolähde
Tilastokeskus
Aikasarja
Taulukossa ovat vuodet vuodesta 2005 alkaen vuosittain.
Päivitystiheys
Vuosittain