Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Väestönmuutosten ennakkotiedot vuoden alusta neljännesvuosittain

Välj variabler

2024-01-30
henkilö
2024-04-29
2020-01-23
Tilastokeskus
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanHelsingfors , Esbo , Vanda ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanLevande födda , Döda , Naturlig folkökning ,

Valda 0 Totalt 15

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Väestönmuutosten ennakkotiedot vuoden alusta neljännesvuosittain Tietosisältö
Sisältää ennakkotietoja väestönmuutoksista neljännesvuosittain. Luvut kertovat väestönmuutoksen ennakkotiedon vuoden alusta summattuna. Ennakkotieto tuotetaan noin kaksi viikkoa tapahtumapäivän jälkeen.
Lopullista asukaslukutietoa muodostettaessa otetaan huomioon kaikki tammikuun loppuun mennessä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmään saadut edellisen vuoden muutostiedot.
Aluerajat
Helsingin seudun 14 kuntaa sekä Tampere, Turku ja Oulu sekä koko Suomi
Tietolähde
Tilastokeskus
Kohdejoukko ja rajaus
Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa vuodenvaihteessa, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan riippumatta, samoin ne Suomen kansalaiset, jotka asuvat tilapäisesti ulkomailla.
Ulkomaalaisella on kotipaikka kunnassa, jos hänen oleskelunsa on tarkoitettu kestämään tai on kestänyt vähintään yhden vuoden. Turvapaikanhakija saa kotipaikan vasta, kun hänen hakemuksensa on hyväksytty. Kunnassa asuvat vieraan valtion lähetystöön, kaupalliseen edustustoon tai lähetetyn konsulin virastoon kuuluvat henkilöt sekä näiden perheenjäsenet ja henkilökohtainen palveluskunta eivät kuulu kunnan väestöön, elleivät ole Suomen kansalaisia. Sen sijaan Suomen ulkomailla olevien lähetystöjen ja kaupallisten edustustojen suomalainen henkilökunta sekä YK:n rauhanturvajoukoissa palvelevat luetaan kunnan väestöön. Vuodenvaihteessa 1993/94 alettiin käyttää väestötietolain (507/93) mukaisesti vuodenvaihteen asukaslukua, joka korvasi aiemmin käytetyn tammikuun 1. päivän tilanteen. Lopullista asukaslukutietoa muodostettaessa otetaan huomioon kaikki tammikuun loppuun mennessä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmään saadut edellisen vuoden muutostiedot. Taulukko sisältää ennakkotiedot väestönmuutostekijöistä vuoden alusta kunkin kvartaalin loppuun mennessä:
syntyneet, kuolleet, kuntien välinen tulo-, lähtö- ja nettomuutto, ulkomainen tulo-, lähtö- ja nettomuutto, kokonaisnettomuutto, väestönlisäys, väkiluvun korjaus, kokonaismuutos lkm ja kokonaismuutos prosentti. Lisäksi taulukossa on väkiluku kvartaalin lopussa.
Huom! Vuosien 2019 ja 2021 tiedot ovat revisoituja eli luvut perustuvat ko. vuoden joulukuun tilanteen mukaiseen dataan kaikkien kvartaalien osalta. Vuodesta 2019 alkaen
Kokonaismuutos lkm on väestönlisäys lisättynä väkiluvun rekisterikorjauksilla. Väestönlisäys on syntyneiden enemmyyden ja kokonaisnettomuuton summa.
Vuosina 2015-2018
Kokonaismuutos lkm on laskettu suoraan väestönmuutostekijöistä ja se on syntyneiden enemmyyden ja kokonaisnettomuuton summa.

Aikasarja
Tiedot ovat 2015 lähtien.
Tietojen luotettavuus
Tiedot henkilöiden asuinpaikasta saadaan väestötietojärjestelmään muuttoilmoituksen kautta.
Päivitystiheys
Neljännesvuosittain kokonaisnettomuuton summa.