Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Valitse muuttujat

Uudenmaan kuntien asuntokuntien tulot asuntokunnan elinvaiheen ja alueen mukaan 1995-2013

Valitse muuttujat

7.10.2016
Useita
1.9.2015
Tilastokeskus
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje
Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.Koko maa , Uudenmaan maakunnan kunnat yhteensä , Helsingin seutu yhteensä ,

Valittu 0 Yhteensä 37

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.Kaikki asuntokunnat , Yksinasuva , Yksinasuva / viitehenkilö alle 25 ,

Valittu 0 Yhteensä 17

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.Asuntokuntien lkm , Asuntokuntien henkilöiden lkm , Valtionveronalaisten tulojen keskiarvo ,

Valittu 0 Yhteensä 12

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.1995 , 2000 , 2005 ,

Valittu 0 Yhteensä 11

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Perusjoukko Asuntokunta -aineiston tulonsaajatieto on maassa vakituisesti asuvien tilastovuoden lopun tieto.
Tulonsaajilla ei ole ikärajoja. Kaikki tulonsaajat otetaan mukaan perusjoukkoon (ei jätetä pois esim. poikkeuksellisen suurituloisia).
Asuntokunta-aineistossa ei ole laitoshoidossa, asunnottomina tai tietymättömissä olevia henkilöitä.
Asuntokunta-aineistossa ei ole niitä, joiden kotikunta on pysyvästi ulkomaat. Muita ulkomailla asuvia ei pystytä luotettavasti erittelemään.
Tilastovuoden aikana kuolleiden henkilöiden tiedot eivät ole mukana. Tästä seuraa, että kuolleiden henkilöiden (mm. valtionveronalaisten) tulojen tilastovuoden kertymä ei näy ko. asuntokunnan tiedoissa.
Osa-aluetiedoissa ei ole koordinaatittomia asuntokuntia. Ne ovat mukana kaupunkitason tiedoissa.
Euromääräiset tiedot ovat tilastovuoden rahassa.
Nollatuloiset asuntokunnat
Lähtöaineisto sisältää myös sellaisia asuntokuntia joiden valtionveronalaisten tulojen määrä on 0 euroa.
Lähtöaineiston eri tilastojen muunnoksessa syntyneet tyhjät kohdat on korjattu valtionveronalaisiin tuloihin nolliksi.
Joidenkin asuntokuntien tulot voivat olla pelkästään sellaisia käyttörahatuloja, joista ei makseta veroja.
Aineiston yhtenäisyyden ja verrattavuuden kannalta asuntokuntien kokonaismäärät on jätetty aineistossa ennalleen, siten asuntokuntien lukumäärätiedoissa on edelleen mukana myös nollatuloiset valtionveronalaiset asuntokunnat.
Valtionvaraiset tulot yhteensä asuntokunnalla: Euromääräiset valtionveronalaiset tulot yhteensä asuntokunnalla. Asuntokunnan viitehenkilö
Viitehenkilö on asuntokunnan suurituloisin henkilö. Jos suurituloisin on alle 18 v. lapsi, niin viitehenkilö on asuntokunnan vanhin. Lähtöaineiston kaikille henkilöille on voitu määrittää tulotiedot. Aineistossa on myös nollatuloisia.
Vaikka joidenkin asuntokuntien valtionveronalaiset tulot olisivat 0 euroa, on näillä asuntokunnilla usein jonkin verran vuosittaisia käyttötuloja.
Pienituloiset asuntokunnat
Suomessa ei ole käytössä virallista pienituloisuuden määritelmää.
Taulukossa on käytetty yleisesti käyrtettyä määritelmää, jonka mukaan pienituloisia ovat asuntokunnat, joiden ekvivalentti tulo (käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden) jää pienemmäksi kuin 60 % koko maan kaikkien kotitalouksien (ekvivalentista) mediaanitulosta.
Käytettävissä olevat rahatulot saadaan, kun bruttotuloista vähennetään maksetut tulonsiirrot (välittömät verot, sosiaaliturvamaksut ja pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut). Tulot ovat kyseisen vuoden aikana kertyneet käytettävissä olevat tulot yhteensä.
Asuntokunnan kulutusyksiköt: Eurostatin suosittama OECD:n ns. muunnettua kulutusyksikköasteikko, jossa asuntokunnan ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut 14-vuotta täyttäneet saavat painon 0,5 ja 0-13 -vuotiaat lapset saavat painon 0,3.
Asuntokunnan käyttötulo = Käytettävissä oleva rahatulo, tiedot euroa, viety vuosille 1995, 2000, 2005-2013 . Vuosi 1990 ei saatavilla.
Ekvivalentti tulo
Asuntokunnan tulot jaettuna asuntokunnan kulutusyksiköiden määrällä.
Lukujen vertaaminen StatFin -taulukoihin
Ohjelmateknisistä syistä saadut euromääräiset luvut voivat erota Tilastokeskuksen StatFin -taulukoiden vastaavista luvuista vähäisessä määrin.
Lukujen vertaaminen StatFin -taulukoihin
Ohjelmateknisistä syistä saadut euromääräiset luvut voivat erota Tilastokeskuksen StatFin -taulukoiden vastaavista luvuista vähäisessä määrin.
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Aluejako
Tiedot ovat vuoden 2015 aluejaolla
Tietolähde
Tilastokeskus
Aikasarja
Taulukossa ovat vuodet 1995, 2000 ja vuodet 2005-2013 vuosittain.
Päivitystiheys
Vuosittain