Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Valitse muuttujat

Vantaan asuntokuntien kulutusyksikkökohtainen käytettävissä oleva rahatulo kvintiililuokittain 1995-

Valitse muuttujat

8.3.2024
Useita
17.3.2025
28.6.2023
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje
Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.1995 , 2000 , 2005 ,

Valittu 1 Yhteensä 20

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.092 Vantaa , 092 1 Myyrmäen suuralue , 092 10 Linnainen ,

Valittu 0 Yhteensä 69

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 6

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.Kvintiilien ylärajat , Asuntokuntien lkm , Asuntokuntien %-osuus ,

Valittu 0 Yhteensä 10

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tietoja ei saa julkaista niiltä osa-alueilta, joilla asuu alle 100 asuntokuntaa. Aluejako
Helsingin, Espoon ja Vantaan osa-alueet pois lukien Helsingin pienalueet. Vuosittaisissa toimituksissa käytetään kulloinkin voimassa olevaa alueluokitusta. Jos osa-aluejaossa tapahtuu muutoksia, eri vuosina tuotetut tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään.
Perusjoukko
Taulukoiden perusjoukkona ovat asuntokunnat tilastovuoden lopussa (31.12.). Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asuntoloissa asuvat ja asunnottomat eivät muodosta asuntokuntia. Asuntoväestön muodostavat kaikki asuntokuntiin kuuluvat henkilöt. Tilastovuoden aikana kuolleet henkilöt ja heidän tulonsa eivät ole mukana tiedoissa.
Jokaisen taulukon perusjoukkoon kuuluvat kaikki asuntokunnat riippumatta siitä, onko asuntokunnalla ollut tuloja tarkasteltavassa tulolajissa. Tulottomat asuntokunnat ovat siis mukana desiilirajojen ja keskilukujen laskennassa. Tulokäsitteet Euromääräiset tiedot ovat kunkin tilastovuoden rahassa (eli eivät ole viimeisimmän tilastovuoden rahassa).
Valtionveronalaiset tulot jaetaan ansio- ja pääomatuloihin. Eräin poikkeuksin kaikki rahana tai rahanarvoisena etuutena saatu tulo on veronalaista. Veronalaisia eivät ole mm. eräät sosiaaliavustukset, eläkkeet, päivärahat ja korvaukset, kuten lapsilisät, asumistuet, toimeentulotuki ja julkisyhteisöiltä saadut stipendit ja apurahat.
Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot
+ saadut tulonsiirrot
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksuista. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja.
Käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden (ns. ekvivalentit tulot) saadaan jakamalla kotitalouden tulot kotitalouden kulutusyksiköiden määrällä. Näin pyritään saamaan erityyppisten kotitalouksien tulot vertailukelpoisiksi ottamalla huomioon yhteiskulutushyödyt. Tilastossa käytetään Eurostatin suosittamaa ns. muunnettua OECD:n kulutusyksikköasteikkoa, jossa kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut yli 13-vuotiaat henkilöt saavat painon 0,5 ja 0–13-vuotiaat lapset saavat painon 0,3.
Tulokvintiilit
Tulokvintiilit on muodostettu tulodesiileistä. Tulodesiilit eli kymmenykset on muodostettu järjestämällä asuntokunnat tulojen mukaan suuruusjärjestykseen ja jakamalla ne kymmeneen yhtä suureen ryhmään. Jokaisessa desiilissä on siten 10 prosenttia asuntokunnista.
Desiilit määritellään jokaisella tulokäsitteellä kolmella eri aluetasolla, jotka ovat koko maa, Helsingin seutu ja kunta (Helsinki/Espoo/Vantaa). Helsingin seutuun kuuluvat Espoo, Helsinki, Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vihti, Mäntsälä ja Pornainen.
Pienituloisuus
Pienituloisia ovat henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti (ns. ekvivalentit tulot) ovat pienemmät kuin 60 prosenttia kaikkien kotitalouksien ekvivalenttien käytettävissä olevien rahatulojen mediaanitulosta. Tämän tulorajan alapuolelle jäävien osuutta väestöstä kutsutaan pienituloisuusasteeksi. Pienituloisuuden euromääräinen raja vaihtelee vuosittain. Määritelmä perustuu Euroopan unionin tilastolaitoksen Eurostatin suosituksiin.
Merkintöjen selitykset
. (yksi piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi tai se on salassapitosäännön alainen
Lähde: Tilastokeskus, tulonjakotilasto