Alkuun
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Valitse muuttujat

Espoon 15 vuotta täyttäneet sukupuolen, iän ja koulutusasteen mukaan 31.12.

Valitse muuttujat

8.11.2023
henkilö
30.11.2024
6.3.2017
Tilastokeskus
Taulukkoseloste
aluemuutokset_esp
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Merkitse valintasi ja valitse esitysmuoto (taulukko ruutuun tai tiedostomuoto). Valintaohje
Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.049 Espoo , 049 1 Suur-Leppävaara , 049 11 Kanta-Leppävaara ,

Valittu 0 Yhteensä 127

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 6

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 5

Pakollinen
Kenttä tietyn arvon etsimiseen listasta. Nämä ovat esimerkkejä haettavista arvoista.2015 , 2016 , 2017 ,

Valittu 1 Yhteensä 8

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma ilmoitettavaksi tai se on salattu;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Tutkinnon suorittaneet Tietosisältö
Sisältää tietoja 15 vuotta täyttäneestä väestöstä iän, sukupuolen ja koulutusasteen mukaan.
Ulkomailta muuttaneilla koulutustieto ei ole useinkaan tutkintorekisterissä.
Uudessa koulutusluokituksessa (2016) eriytettiin aiemmin keskiasteeseen sisältynyt erikoisammattikoulutusaste omaksi luokakseen. Taulun yhdistelmäluokka '3-4 Toinen aste ja erikoisammattikoulutusaste' vastaa vuoteen 2016 asti käytössä ollutta 'Keskiaste'-luokkaa.
Aluerajat
Espoon tilastollisten aluejakojen mukaiset aluerajat. Ks. Kuvaus.
Tietolähde
Tilastokeskus, tutkintorekisteri
Kohdejoukko ja rajaus
Tutkinnon suorittaneella väestöllä tarkoitetaan lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa tutkinnon suorittaneita. Myös ammattitutkintolain mukaisen erillisessä tutkintotilaisuudessa suoritetun tutkinnon suorittaneet kuuluvat tutkinnon suorittaneeseen väestöön. Koulutustaso luokittelu perustuu kansainväliseen ISCED -luokitukseen.
Alueluokitus
Väestö- ja työvoimatilastoissa ryhmä ”muut” sisältää väestön, jota ei ole kirjattu alueille. Tällaisia ovat kunnassa vailla vakituista asuntoa oleskelevat, tietymättömissä olevat, Suomen lähetystöissä ja vastaavissa toimivat, tilapäisesti ulkomailla oleskelevat, laivaväkeen kuuluvina merillä olevat, rangaistus- tms. laitokseen suljetut, sairaalaan yms. hoidettaviksi otetut, opiskelun tai sairauden takia poissa olevat sekä lyhytaikaisen työsuhteen tai satunnaisen oleskelun takia poissa olevat. Työpaikkatilastoissa ryhmä ”muut” sisältää henkilöt, joiden työpaikan tarkempi sijaintitieto puuttuu. Tällöin henkilö on kiinnitetty asuinkuntaansa.
Viiteajankohta
Espoon tiedot ovat vuodesta 2015 lähtien.
Tietojen luotettavuus
Tiedot perustuvat Suomen virallisen tilastoon.
Päivitystiheys
Vuosittain