To the Top

Espoon asuntokuntien tulot, kulutusyksikkökohtaiset ginikertoimet 2005-

Choose variables

Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.049 Espoo , 049 1 Suur-Leppävaara , 049 11 Kanta-Leppävaara ,

Selected 0 of total 127

Mandatory

Selected 0 of total 4

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Selected 1 of total 15

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 100,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100,000
Gini-kerroin
Gini-kerroin on yleisin tuloeroja kuvaava tunnusluku. Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet.
Gini-kertoimen suurin mahdollinen arvo on yksi. Tällöin suurituloisin tulonsaaja saa kaikki tulot. Pienin mahdollinen Gini-kertoimen arvo on 0, jolloin kaikkien tulonsaajien tulot ovat yhtä suuret.
Gini-kerroin kuvaa suhteellisia tuloeroja. Gini-kerroin ei muutu, jos kaikkien tulonsaajien tulot muuttuvat prosenteissa saman verran.
Perusjoukko
Alueet, joilla on vähintään 100 asuntokuntaa.
Asuntokunta -aineiston tulonsaajatieto on maassa vakituisesti asuvien tilastovuoden lopun tieto. Tulonsaajilla ei ole ikärajoja. Kaikki tulonsaajat otetaan mukaan perusjoukkoon (ei jätetä pois esim. poikkeuksellisen suurituloisia).
Asuntokunta-aineistossa ei ole laitoshoidossa, asunnottomina tai tietymättömissä olevia henkilöitä. Asuntokunta-aineistossa ei ole niitä, joiden kotikunta on pysyvästi ulkomaat. Muita ulkomailla asuvia ei pystytä luotettavasti erittelemään.
Tilastovuoden aikana kuolleiden henkilöiden tiedot eivät ole mukana. Tästä seuraa, että kuolleiden henkilöiden (mm. valtionveronalaisten) tulojen tilastovuoden kertymä ei näy ko. asuntokunnan tiedoissa.
Valtionvaraiset tulot yhteensä asuntokunnalla: Euromääräiset valtionveronalaiset tulot yhteensä asuntokunnalla.
Asuntokunnan kulutusyksiköt: Eurostatin suosittama OECD:n ns. muunnettua kulutusyksikköasteikko, jossa asuntokunnan ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut yli 13-vuotiaat saavat painon 0,5 (eli muut 14+ vuotiaat), lapset saavat painon 0,3 (0-13-vuotiaat).
Asuntokunnan käyttötulo = Käytettävissä oleva rahatulo, tiedot euroa, viety vuosille 2005- . Käytettävissä olevat rahatulot saadaan, kun bruttotuloista vähennetään maksetut tulonsiirrot (välittömät verot, sosiaaliturvamaksut ja pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut). Tulot ovat kyseisen vuoden aikana kertyneet käytettävissä olevat tulot yhteensä. Ekvivalentti tulo
Asuntokunnan tulot jaettuna asuntokunnan kulutusyksiköiden määrällä.
Nollatuloiset asuntokunnat
Lähtöaineisto sisältää myös sellaisia asuntokuntia joiden valtionveronalaisten tulojen määrä on 0 euroa.
Merkintöjen selitykset:
.. (kaksi pistettä), tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma ilmoitettavaksi;
. (piste), loogisesti mahdoton esitettäväksi;
0 (nolla), suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.
Aluerajat
Espoon tilastoaluejärjestelmän mukaiset aluerajat. Ks. Lisätietoja
Tietolähde
Tilastokeskus
Aikasarja
Taulukossa ovat tiedot vuodesta 2005 alkaen vuosittain.
Päivitystiheys
Vuosittain